MODEL AGENCY OFFICE NATSU

夏武夫
Takeo NATSU 夏武夫 Size: H-168 C-95 W-81 H-93 S-24.0 Suit Size: A-5

http://www.natsu-co.com/natsu/takeo-natsu-1.htm